امام صادق (ع) ومبارزه با مکاتب انحرافی
53 بازدید
محل نشر: در نشریه آفاق
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در دوران امام صادق (ع) مکاتب انحرافی زیادی به وجود آمده بود ایشان مبارزات خود را برای نابودی آنها تدارک دید که در این مقاله تلاش شده به گوشه های از این مبارزات اشاره شده